Flensborg | Præst til Ansgar Kirke søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet man d. 17. jun 2019, kl. 13:05

Flensborg er det sted i Sydslesvig, hvor det danske mindretal står stærkest.  Dansk Kirke i Sydslesvig er en vigtig del af det danske arbejde, og der er i alt 5 danske kirker i Flensborg, som samarbejder indbyrdes.  Ansgar Kirkes sogn strækker sig lige fra grænsen ved Kruså-Kobbermølle til tæt på Flensborgs centrum og rummer dansk vuggestue, danske børnehaver og danske skoler.  Der er således gode muligheder og god tradition for kirke-skole-samarbejde.

Ansgar Kirke, skænket til menigheden af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, har lige fejret sit 50 års jubilæum.  Da den stod færdig i 1968, bestod sognet, ofte kaldet Flensborg Nord, endnu typisk af dansksindede arbejdere ved det nærliggende skibsværft, men strukturelle og demografiske ændringer har medført, at det nu rummer et repræsentativt udsnit af Flensborgs befolkning, både nationalt, økonomisk og etnisk.  Kirke og menighedshus bruges dog stadig flittigt, både af menigheden selv og fastere eller løsere tilknyttede grupper og organisationer.  Eksempler i flæng: ældreklub, diabetiker-selvhjælpsgruppe, Y's Men's Club, kursusaktiviteter, kristne indvandrermenigheder.

Desuden bruges kirken gerne til koncerter, da den er stor og har en god akustik.  Kirken har et fint orgel og en DOKS-organist.  Det er en medvirkende grund til, at hovedvægten ligger på den traditionsrige danske højmesse, samtidig med at man er åbne for andre gudstjenesteformer.

Det danske kirkeliv syd for grænsen hviler på folkekirkeligt grundlag og på dansk kulturel identitet, og byder samtidig på et spændende møde mellem dansk og tysk, både med hensyn til evangelisk-luthersk tradition og til sprog. Gode tyskkundskaber vil være en fordel.  Men Dansk Kirke i Sydslesvig er gerne behjælpelig, hvis sprogkundskaberne trænger til forbedring.  Vi har et godt samarbejde med vores tyske nabokirke St. Petri til gensidig glæde og inspiration.  Et af vore fælles tiltag er „Friedensfühler/Fredsfølere“, hvor vi mødes med jøder og muslimer i Flensborg.

Menigheden har p.t. 633 medlemmer.  Antallet af kirkelige handlinger svarer til et lille dansk landsogn.  Til gengæld er der en forventning om, at præsten deltager i det danske kulturelle liv i Sydslesvig.  En provstipræst, som varetager diverse andre opgaver i Sydslesvig, har p.t. en særlig tilknytning til Ansgar Kirke.

Menighedsrådet har en god samtalekultur, som ser det som sin klare opgave at støtte præsten.  Vi søger en præst, der er opsøgende og initiativrig.  Vi vil gerne have mere gang i børne- og ungdomsarbejdet, hvor det desværre endnu ikke er lykkedes at skabe en fast tradition for juniorkonfirmander, og vi betragter folkeligt og socialt engagement som en selvfølge.

Der er til stillingen knyttet en 190 kvadratmeter tjenestebolig med have.  Boligen indgår i et bygningskompleks med kirke og menighedshus.  På grund af tekniske problemer er den dog ikke beboelig for tiden, af hvilken grund der indtil videre stilles anden bolig til rådighed (en ca. 130 kvadratmeter lejlighed på 2. sal).  

Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker.  Lønplacering sker i henhold til overenskomst med den Danske Præsteforening.  Ved ansættelse under Danske Sømands- og Udlandskirker bevarer man såvel tjenestealder som pensionsalder fra folkekirken, ligesom tiden i Sydslesvig fremadrettet tæller på lige fod med ansættelse i Danmark.

Takket være Flensborgs beliggenhed tæt på Danmark og nær E45 er der gode arbejdsmuligheder for en eventuel ægtefælle på begge sider af grænsen.

Se mere om Ansgar Kirke og om Dansk Kirke i Sydslesvig på www.dks-folkekirken.dk.

Ansøgningsfrist: torsdag, den 25. juli 2019 kl. 12.00.

Ansøgning sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 
Vedlæg CV, en prædiken efter eget valg, aktuelle anbefalinger og hvis muligt kirkeblade.

Yderligere informationer kan indhentes hos:
Menighedsrådsformand: Helle Wind Skadhauge, tlf. +49 461 47811
eller hwskadhauge@gmail.com 
Sognepræst-vikar Lotte Kirkegaard, Ansgar kirke, tlf. +49 461 43376 eller lk@kirken.de 
Tilsynsførende biskop Marianne Christiansen, Haderslev, tlf. 7452 2025 eller hj@km.dk (biskoppens sekretær Heidi Jessen Hinrichsen)
Sydslesvigprovst Hasse Neldeberg Jørgensen, Flensborg, tlf. +49 461 52565, +45 3059 3696 eller provsten@kirken.de 
Udlandsprovst DSUK Pia Sundbøll, tlf.7026 1828 eller ps@dsuk.dk  

Her kan du downloade en printvenlig version af opslaget.

Kategorier Ledig stilling præst