Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

LANDSMØDE 2020

DSUK’s bestyrelse har set sig nødsaget til at beslutte ikke at afvikle årets lands- og repræsentantskabsmøde i fysisk forstand. Nu er opgaven derfor at gennemføre den beslutningsproces, som efter vedtægterne skulle ske på repræsentantskabsmødet, så demokratisk som overhovedet muligt.

Denne alternative proces er, at repræsentantskabet modtager indkaldelse til et virtuelt repræsentantskabsmøde, efter samme tidsfrist som ville være gældende for det oprindeligt planlagte møde den 22. august.
I ugen op til den 22. august afgiver repræsentantskabet elektronisk sine stemmer vedrørende hvert af dagsordenens punkter.

Dagsordenen indeholder som bekendt, ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen har bedt en jurist med stor indsigt i foreningsarbejde om at følge processen og senere godkende referatet. Der er tale om Elisabeth Jensen, som er jurist og arbejder som afdelingsleder i Landsforeningen af Menighedsråd.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af handlingsplan for kommende år og rammebudget
6. Valg af formand samt øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

Den største afvigelse fra den normale behandling af dagsordenen vedrører punkt 4, altså muligheden for at stille forslag til vedtagelse, udover bestyrelsesvalget.

Da processen i år langt fra rummer samme mulighed for at drøfte eventuelle forslag som et egentligt møde, har bestyrelsen besluttet, at muligheden for at stille forslag udsættes til næste år. Dette gælder naturligvis også for bestyrelsen selv.

Dagsordenens øvrige punkter behandles efter følgende tidsplan:

29.maj: Indkaldelse til repræsentantskabet.

19. juni: Bestyrelsens beretning og bestyrelsens forslag til budget og handlingsplan udsendes med opfordring til skriftlige spørgsmål og kommentarer.

29. juni til 3. juli: Der afholdes webinarer eller Zoom-møder for henholdsvis formænd for kirkeråd, stiftsbestyrelsesformænd og medarbejdere, hvor de udsendte bilag gennemgås og forklares.
Der træffes ikke beslutninger på disse møder.

11. juli: Frist for opstilling af bestyrelseskandidater – se også nedenfor.
Samtidigt frist for at indsende spørgsmål og kommentarer.

24. juli: Endeligt materiale udsendes, om muligt tidligere, inkl. de indsendte spørgsmål og kommentarer samt bestyrelsens svar.

17. august: Mulighed for afstemning åbner.

22. august: Oprindelig repræsentantskabsmødedato. Bliver nu slutdato for den skriftlige afstemning.

Særligt om dagsordenens punkt 6:
Valg af formand samt øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formanden er ikke på valg i 2020. For så vidt angår de øvrige pladser i bestyrelsen, er følgende tre på valg:
Per Poulsen-Hansen, Anders Vestergaard og Ole Stevns.

Bestyrelsen genopstiller de tre, og de har accepteret at genopstille.

Det er muligt at opstille andre kandidater efter de helt almindelige regler og tidsfrister – se også tidsplanen. Hver kandidats opstilling skal være tiltrådt af mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet, på en særlig stillererklæring, som kan rekvireres på sekretariatet. Hvert medlem af repræsentantskabet kan kun tiltræde et kandidatforslag.
Alle kandidater vil blive præsenteret på en standardiseret måde på DSUK’s hjemmeside. I denne præsentation er der mulighed for at lægge link til sociale medier og til videopræsentationer, hvis kandidaten ønsker det.